PRAWO MEDYCZNE

Prawo medyczne jest gałęzią prawa będącą zbiorem norm regulujących stosunki na linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne. Normuje m.in. prawa i obowiązki pacjenta, lekarzy, personelu medycznego, czy status zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób ich funkcjonowania. Mając na względzie problemy i potrzeby pacjentów, a także lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne, przedstawiamy kompleksową ofertę skierowaną do środowiska medycznego.

Kancelaria Adwokacka CONSENSUS prowadzi sprawy dotyczące:

szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym,

naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy,

działalności zakładów opieki zdrowotnej,

bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa,

odpowiedzialności zawodowej lekarzy,

przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu,

wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

dochodzenia: odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, względnie kosztów pochówku osoby najbliższej,

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własną, bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej, renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty, bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej,

renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył,

doradztwa w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki,

tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej,

stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej,

reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych,

ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.