PRAWO KARNE I WYKROCZENIA

Pomoc Kancelarii w sprawach karnych obej­muje różne sprawy m. in.:

przestępstwa narkotykowe (posiadanie, udzielanie środków),

przestępstwa ubezpieczeniowe,

przestępstwa podatkowe,

przestępstwa oszustwa, kradzieży,

przestępstwa gospodarcze,

przestępstwa komunikacyjne (kolizje, wypadki, nietrzeźwość),

przestępstwa związane z przemocą (pobicia, rozboje).

Postępowanie przygotowawcze:

reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne,

przesłuchania,

śledztwo.

Proces sądowy:

obrona w postępowaniu sądowym,

postępowanie zwyczajne, apelacyjne i kasacyjne,

reprezentacja na posiedzeniach sądu,

składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa,

reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu,

reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego,

reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego,

bezpośredni kontakt z klientem w ośrodkach zamkniętych,

przesłuchania,

śledztwo.

Proces sądowy:

składanie wniosków i zażaleń o odroczenie wykonania kary,

składanie wniosków i zażaleń o przerwę w wykonaniu kary,

składanie wniosków i zażaleń o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

wnioski o ułaskawienie.

Postępowanie w sprawach nieletnich:

reprezentacja przed sądem rodzinnym w sprawach związanych z odpowiedzialnością nieletnich za czyn karalny oraz w sprawach o zwalczanie i zapobieganie demoralizacji,

reprezentacja nieletnich w postępowaniu związanym z wykonywaniem środków wychowawczych lub poprawczych,

obrona przed sądem karnym za czyny popełnione po ukończeniu 15 roku życia na zasadach określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego.