PRAWO
ADMINISTRACYJNE

Oferta Kancelarii Adwokackiej CONSENSUS w zakresie Prawa administracyjnego obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach oraz przed organami administracji publicznej w ramach pełnej obsługi prawnej.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

doradztwo prawne,

odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia,

skargi do Sądu Administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),

wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania),

reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),

redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,

inne.