EMERYTURY I RENTY

System ubezpieczeń społecznych obejmuje szereg ubezpieczeń socjalnych, takich jak: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie, ubezpieczenie wypadkowe. Ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz swą powszechność, ubezpieczenia społeczne stanowią ważną gałąź prawa ściśle związaną z prawem pracy. W praktyce obrotu na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych powstają liczne problemy, wątpliwości i spory (w szczególności z organami rentowymi i emerytalnymi). Kancelaria Adwokacka CONSENSUS świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych tak dla ubezpieczonych, jak i ubezpieczających.

Pomoc prawną oferujemy m.in. w sprawach z zakresu:

rent i emerytur (w tym świadczenia przedemerytalne, praca w szczególnych warunkach) oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS,

odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych,

odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników,

odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,

ustalania i uzyskiwania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,

odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,

świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa.